На езика на реоенцефалографските заключения

Травма

Напоследък, поради разширяването на диагностичните възможности и повишаването на точността на получените данни, интересът отново се увеличи към традиционния импедансен метод за диагностика на съдовата мозъчна патология - реоенцефалография (РЕГ). Липсата на единен подход към интерпретацията на получените данни изисква създаването на единна система за описание на реоенцефалограмите и формулирането на заключения..

Предложеният алгоритъм за интерпретация на REG използва принципите на анализ, разработени от M.A. Ronkin, H.H. Ярулин, Ю.Т. Пушкар и Л.Б. Иванов [1,2,3,6]. Обемното импулсно кръвонапълване, което е интегрален показател, отразяващ общото кръвонапълване на изследваната площ на биологичен обект в систола, се определя от величината на амплитудния индекс на реограмата (APR). APR е модификация на стария индикатор - реографския индекс (RI).

APR се определя като съотношението на амплитудата на систолната вълна към калибриращия сигнал, умножено по еталона на калибриране (0,1 Ohm) [1]. В зависимост от стойността на APR, обемното пулсово пълнене с кръв може да бъде в нормалните граници, намалено или увеличено. Намаляването на обемното импулсно кръвонапълване е разделено на няколко степени: умерено, ако APR е по-малко от нормата, не повече от 40%; значително, ако ГПР е по-малко от нормата с 40-60%; произнася се, ако APR е по-малък от нормата с 60-90%; и критично, когато амплитудата на REG граничи с техническите възможности на реографа.

Такъв показател, по-специално, е максималната скорост на периода на бързо пълнене (Vb), определена с помощта на диференциална реограма. В зависимост от стойността на Vb се различават следните състояния на тона на разпределителните артерии [1]: в нормални граници; увеличава се, ако Vb е под нормата; намален, ако Vb е по-високо от нормалното. Ако Vb е на долната граница на нормата, тогава има тенденция към повишаване на тонуса на разпределителните артерии; ако Vb е в горната граница на нормата, тогава има тенденция към намаляване на тона. С намаляване на Vb над 50% от нормата се установява хипертоничност, а с повишаване на Vb над 50% се отбелязва хипотония. т

Ако MV е по-малко от нормалното, тогава венозният отток е труден поради дефицитния тип. Ако стойността на MV е по-висока от нормата, има затруднение във венозния отток (малък с MV в рамките на 0,70-0,80, значително, ако MV е повече от 0,80). След описателното заключение се дава резюме или самото заключение. В същото време е необходимо да се направи цялостна оценка на всички получени данни, като се спазва „стъпката“, използвана в описателното заключение и разработена от L.B. Иванов [1].

Така че, с намаляване на APR във всички води, показва синдром на церебрална хипоперфузия, който най-често се причинява от систолна дисфункция на миокарда (недостатъчност на помпената функция). Предвид този факт е целесъобразно, паралелно с реоенцефалографското изследване, да се регистрира реокардиограма (RheoKG), която дава представа както за помпената функция на сърцето, така и за състоянието на системната хемодинамика. С увеличаване на APR се отбелязва синдром на церебрална хиперперфузия.

Следващата стъпка е да се оцени състоянието на артериалната връзка. С повишаване на тонуса на артериите разпределенията показват недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка според основния тип, а с повишаване на тонуса на резистентните артерии - недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка според периферния тип. Ако има повишаване на тонуса както на разпределителните артерии, така и на съпротивителните артерии, тогава има недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка при смесен тип. Наличието на значително изолирано намаляване на амплитудата от едната страна както във фронтомастоидалните, така и в окципитомастоидалните отвеждания предполага наличието на пречка за основния кръвен поток (при наличие на реакция от разпределителните артерии).

REG е доста чувствителен метод за откриване на съдова дистония. При постоянна форма на основната реограма и стабилна диференциална реограма във всички отвеждания се отбелязва, че съдовият тонус е стабилен във всички басейни или относително стабилен, ако има лека промяна във формата на реографски вълни. При наличие на явлението дистония, ако е възможно, е необходимо да се отбележи неговата природа (хипотоничен или хипертоничен тип). По време на проучването REG широко се използва пробата от нитроглицерин (NG).

Имайки предвид този факт, представяме критериите за неговата оценка. Така че, общоприето е да се тълкува NG-тестът като „положителен“ и „отрицателен“ [4]. Въпреки това, ние вярваме, че този подход не е напълно оправдан, тъй като при наличието на хипокинетичен синдром не се наблюдава значително увеличаване на обемния импулсен кръвонапълване, тъй като NG няма положителен инотропен ефект, а напротив, води до намаляване на сърдечната функция. Това служи като основа за оценяване на теста с NG като "отрицателен".

Подобно заключение се възприема от практикуващите като проява на широко разпространена церебрална атеросклероза, в резултат на което могат да възникнат диагностични грешки и тактиката на терапията. Предлагаме да се оцени реактивността на мозъчните съдове по време на NG-теста като задоволителна и незадоволителна, както и нейната природа: „адекватна“ и „неадекватна“. Съдовата реактивност се счита за "задоволителна" при наличие на намаляване на тонуса на разпределителните артерии и съпротивлението (по отношение на показателите за скорост!).

„Незадоволителна“ оценка на съдовата реактивност се посочва с незначителна реакция от артериалната връзка. Характерът на реактивността също е от голямо значение: ако реакцията на съдовете към NG протича равномерно във всички отвеждания, тогава тя се счита за "адекватна" и показва безопасността на механизмите за регулиране на междубасейновото преразпределение на мозъчния кръвен поток. Ако реакцията на съдовете се изразява само от едната страна, което е придружено от увеличаване на коефициента на асиметрия, тогава естеството на реактивността се счита за "неадекватно".

Очевидно е свързано с нарушена регулация на механизмите на междубасейново преразпределение на мозъчния кръвоток, в резултат на което полукълбото, което е в по-"благоприятни" условия за кръвоснабдяване, запазва по-голям тропизъм за вазоактивните лекарства. Неадекватният характер на преразпределението на мозъчния кръвоток съответства на синдрома на стила. Това е важно, тъй като определя по-нататъшната тактика на терапията, тъй като на пациенти с неадекватна реактивност трябва да се предписват с повишено внимание лекарства с подчертан вазоактивен ефект (кавинтон, никотинова киселина). Такива пациенти трябва да направят индивидуален подбор на вазоактивна терапия под контрол на REG..

Представяме обобщена диаграма на заключенията въз основа на резултатите от REG:

I. Описателно заключение.

1. Обемен импулсен пълнеж на кръв
1.1 В нормални граници
1.2 Повишено
1.3 Намалено
1.3.1 Умерено
1.3.2 Значително
1.3.3 Остър
1.3.4 Критично

2. Асиметрия на кръвонапълването
2.1 Няма значителна асиметрия на кръвонапълването
2.2 Умерена асиметрия на пълненето на кръв
2.3 Значителна асиметрия на пълненето на кръв

3. Разпределителен артериален тонус
3.1 В нормални граници
3.2 Тенденция надолу
3.3 Възходяща тенденция
3.4 Намалено
3.5 Надстроена
3.6 Хипотния
3.7 Хипертоничност

4. Тонус на резистентните артерии
4.1 В нормални граници
4.2 Тенденция надолу
4.3 Възходящ тренд
4.4 Намалено
4.5 Надграден
4.6 Хипотния
4.7 Хипертоничност

5. Венозен отток
5.1 Не е трудно
5.2 Трудно
5.2.1 Непълнолетни
5.2.2 Значително

II. Резюме (действително заключение)

1. Обемно пулсово кръвонапълване на мозъка
1.1 В нормални граници
1.2 Синдром на хипоперфузия на мозъка
1.3 Синдром на мозъчна хиперперфузия
2. Недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка
2.1 По тип багажник
2.1.1 Основният кръвен поток непроменен
2.1.2 Не е изключено наличието на препятствие за основния кръвен поток
2.2 По периферен тип
2.2.1 Функционален блок на микроваскулатурата

3. Съдов тонус
3.1 Устойчив
3.2 Относително стабилен
3.3 Нестабилна

4. Съдова дистония
4.1 По хипотоничен тип
4.1.2 На ниво разпределителни артерии
4.1.3 На ниво съпротивителни артерии
4.2 За хипертоничен тип
4.2.1 На ниво разпределителни артерии
4.2.2 На ниво съпротивителни артерии

5. Съдова реактивност
5.1 Задоволително
5.2 Незадоволително

6. Естеството на реактивността
6.1 Адекватно
6.2 Неадекватно

Въвеждането на стандартни заключения въз основа на резултатите от проучване на REG ще позволи най-точната и обективна оценка и описание на състоянието на церебралния кръвен поток при различните му нива.

Библиография:

1. Ронкин М.А., Иванов Л.Б. Реография в клиничната практика. М., 1997. - 403 С.
2. Пушкар Ю.Т., Цветков А.А., Хеймец Г.И. // Терапевтичен архив, 1986.- № 1.- С. 45-49.
3. Пушкар Ю.Т., Подгорни В.Ф., Хеймец Г.И., Цветков А.А. // Терапевтичен архив, 1986. - Т. 58. No 11. - С. 132-135.
4. Реография // BME.- 3-то издание- М., 1984.- Т. 29.- С. 188-191.
5. Реоенцефалография // Пак там - с. 196-197. 6. Ярулин Х.Х. Клинична реоенцефалография. М.: Медицина, 1983. - 271 С.

Комари и оси: опасност от парализа и инфаркт след ухапване от насекоми

REG на мозъчните съдове: какво е реоенцефалография, техника на изследване

Кръвният поток може да срещне много препятствия по пътя си..

Те включват стесняване на лумена на мозъчните съдове, тяхното запушване и загуба на еластичност на съдовите стени. Тези проблеми, разбира се, няма да се разрешат сами, така че трябва да знаете какво точно е повлияло на този неуспех..

Несъмнено най-бързо ще бъде прилагането на REG на мозъчните съдове.

REG - какво е това?

Реоенцефалограмата е диагностична система, която помага на лекарите да оценят състоянието на мозъка:

 • проучете тонуса на артериите и обемно пулсово пълнене на кръв;
 • за изследване на мозъчната циркулация;
 • определят скоростта на разпространение на пулсовата вълна и скоростта на кръвния поток;
 • проверете нивото на съдова реакция.

Изследването на главата с помощта на REG ви позволява бързо да идентифицирате патологични промени в кръвоносните съдове и нарушения на мозъчната хемодинамика. Поради информационното съдържание, бързината и точността на такова проучване, лекарите могат бързо да установят диагноза и да предпишат адекватна терапия..

Предимства на метода

Наред с томографията (ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография), както и доплер ултразвук, реоенцефалографията е най-евтиният начин за анализ на състоянието на мозъчните съдове.

Неговите предимства са следните:

 • простота и компактност - диагностиката не изисква скъпо оборудване и допълнително пространство в лабораторията;
 • ефективност - изследването отнема малко време в сравнение с томографията;
 • безболезненост - пациентът не изпитва дискомфорт по време на процедурата;
 • безопасност - РЕГ може да се извършва по време на бременност, при деца (дори за новородено дете с цел първичен преглед) и старост;
 • високо информационно съдържание - устройството правилно оценява работата на мозъка и отделно дава декодиране на състоянието на кръвоносните съдове и вените, което опростява диагнозата.

Изследването на REG е изключително информативно

Изследванията на REG практически не отстъпват на съвременните диагностични методи (с изключение на това, че показват по-пълна и подробна картина), а цената на процедурата е много по-евтина. Това го прави достъпен за по-голямата част от населението..

Къде може да се направи реоенцефалограма и колко струва процедурата?

Можете да се явите на главен преглед както в държавна специализирана клиника, така и в частно медицинско заведение. В първия случай цените на процедурата ще бъдат малко по-евтини..

Цената на REG до голяма степен зависи от формата на собственост на диагностичния център, както и от лекарствата, използвани по време на процедурата. Цената на обикновената реоенцефалограма започва от 690 рубли. Цената се увеличава, ако изследването се извършва с функционални тестове (средно 1750 рубли за целия комплекс от манипулации).

Експертите препоръчват този преглед в специално оборудвани центрове. Клиниките разполагат с модерно оборудване и висококвалифицирани диагностици, което увеличава шансовете за бърза и точна диагностика..

Показания и противопоказания

Някои външни явления, като рязко застудяване, остават в необичаен климат, скокове на налягането в атмосферата, стрес, засягат функционирането на различни системи на човешкото тяло, включително кръвоносни съдове.

Диагностиката в този случай се извършва за общо успокоение на човека и яснота на клиничната картина..

Показанията за REG са:

 • отлагане на холестеролни плаки върху повърхността на съдовите стени;
 • вероятността от отделяне на кръвен съсирек;
 • главоболие и мигрена, причинени от неуспех в притока на кръв;
 • нарушения на съня, припадък и спад в зрителната острота;
 • травма на главата;
 • хипертония;
 • зависимост от метеорологичните промени;
 • загуба на паметта с неясна причина, както и загуба на слуха;
 • високо налягане вътре в черепа;
 • влошаване на съдовото състояние в напреднала възраст;
 • Симптоми на болестта на Паркинсон д-р.

Липсата на странични ефекти прави възможно провеждането на REG на мозъка за всички. Включително деца, жени в положение и възрастни хора.

Освен това броят на процедурите не е ограничен, те могат да се извършват колкото пъти искате, а проводимите пасти не предизвикват никаква реакция. Пациентът не е ограничен в избора на позиция.

Процедурата обикновено се извършва в седнало положение, но при желание можете да заемете легнало положение..

Противопоказания за РЕГ са заболявания на скалпа от различно естество и нарушаване целостта на скалпа.

В някои случаи самите пациенти отказват да учат.

Възможни причини за отказ на процедурата:

 • Нежелание на човек да се грижи за здравето си и да забелязва симптомите на заболяването;
 • Отказ в полза на нови видове изследвания;
 • Отказ въз основа на лични убеждения на пациента.

Ако лекарят ви е изпратил на процедурата, по-добре е да преминете през нея и да получите възможност за ранна диагностика на заболяването.

Показания за изследване

Поради факта, че REG е безопасна процедура, той може да се предписва на пациенти на всяка възраст, както с цел превенция, така и при съмнения за патологични аномалии на мозъка или сърдечно-съдовата система..

Такава диагностика се възлага на хора при следните условия:

 • чести мигрени;
 • запушване на кръвоносните съдове в мозъка;
 • неразумна загуба на слуха, зрението, загуба на координация, намалена умствена работоспособност;
 • наранявания на главата или шията;
 • подозрение за вегетативно-съдова дистония;
 • наследствена склонност към проблеми с кръвоносните съдове.

Изследването на REG се предписва за цереброваскуларна оклузия

Препоръчва се да се изследва състоянието на артериите и вените за хора с повишена метеорологична зависимост и за тези, които са претърпели всякакъв вид кризи..

REG често се използва като спомагателна диагноза за:

 • анализ и контрол на мозъчния кръвоток след натъртвания, наранявания или хирургични интервенции;
 • оценка на работата на мозъчните съдове, както и степента на тяхното увреждане поради черепно-мозъчна травма или развитие на болестта;
 • изучаване на състоянието на мозъчната дейност след претърпян инфаркт, инсулт, исхемия;
 • оценка на вертеброгенния ефект (стесняване на съдовете в шийните прешлени, които хранят задните части на мозъка, поради травма или остеохондроза) върху общия кръвен поток на мозъка.

Една проста и безопасна техника помага да се определи състоянието преди инсулт, което в крайна сметка помага да се избегнат сериозни последици.

Изисква ли REG предварителна подготовка?

Преди това проучване не се изисква специална подготовка, но трябва да се спазват някои препоръки:

 1. В деня преди процедурата не приемайте лекарства, които засягат стената на кръвоносните съдове. Ако не можете да пропуснете лекарството, трябва да предупредите лекаря, който ще проведе РЕГ.
 2. В навечерието и в деня на изследването не трябва да приемате алкохол и да пушите, да пиете силен чай и кафе, тъй като никотинът, кофеинът и етиловият алкохол влияят на кръвоносните съдове и следователно надеждността на резултата.
 3. Опитайте се да не се изнервяте, преди да прегледате. Факт е, че стресът в кръвта повишава нивото на надбъбречните хормони - кортизол и адреналин, които пряко засягат кръвоносните съдове. Подобно влияние със сигурност ще повлияе на резултата под формата на повишен съдов тонус и правилното тълкуване ще бъде малко вероятно..

Няма ясен набор от правила за провеждане на тази процедура - има само няколко препоръки, които да ви помогнат да получите най-точните резултати. Първото нещо, за което пациентът трябва да се грижи, е свеждане до минимум на безпокойството и стреса. Не пропускайте да спите добре и да се отпуснете в навечерието на прегледа..

Забранено е да се пие черен чай, силно кафе, напитки, съдържащи алкохол, преди поставяне на диагнозата и трябва да се въздържате от пушене. Тъй като това може да има вълнуващ ефект върху нервната система, увеличете тонуса на съдовете на главата и шията, както и кръвното налягане, което ще доведе до изкривяване на материалите за изследване.

ЕЕГ декодиране при възрастен

Последното хранене трябва да бъде не по-късно от 1,5–2 часа преди началото на процедурата, в идеалния случай изследването се извършва на гладно. В някои случаи лекарят може да отмени приема на лекарства, които влияят на съдовия тонус преди проучването. Но това се отнася само за лекарства за курсови цели - ако пациентът приема тези лекарства в непрекъснат режим, тогава диагнозата се извършва на техния фон.

След пристигане за процедурата, изследваното лице не трябва незабавно да отиде в диагностичната стая. Първо, той трябва да си почине и да се отпусне поне 15–20 минути, да седне в добре проветриво помещение или коридор и след това да отиде на реоенцефалография. Хората с дълга коса трябва да вземат ластик със себе си на прегледа, за да я държат на опашка. Тъй като при нанасяне на електродите, косата ще попречи на диагностика и също така ще се замърси с нанесената контактна паста или гел.

Необходимостта от изследване на РЕГ на главата може да възникне при такива условия и ситуации като:

 • идентифициране на особеностите на притока на кръв и състоянието на кръвоносните съдове при церебрална исхемия, енцефалопатия, аденом на хипофизата и други патологии;
 • при наличие на неопределени клинични симптоми;
 • за оценка на високо кръвно налягане;
 • с черепно-мозъчна травма;
 • за идентифициране на съпътстващ кръвен поток;
 • диагностика на степента на увреждане на кръвоносните съдове;
 • идентифициране на причината за вегетативно-съдова дистония и други.

Как да се подготвим за реоенцефалография

Процедурата за преглед на главата не изисква специална подготовка.

Достатъчно е да следвате няколко основни препоръки:

 • в деня преди процедурата, не приемайте никакви лекарства, които могат да повлияят на кръвообращението;
 • откажете цигарите 3-4 часа преди проучването;
 • непосредствено преди прегледа (15–20 предварително) се отпуснете, починете, не бъдете нервни и не се притеснявайте.

Този метод не предполага други специални манипулации, което още веднъж потвърждава неговата простота и удобство..

Не пушете няколко часа преди прегледа

Техника REG

Процесът на изследване на главата отнема 12-30 минути и се извършва със специален апарат - реограф, който може да бъде 2-6-канален (информационното съдържание на изследването зависи от броя на каналите).

Процедурата може да се извърши в няколко позиции:

 • хоризонтално на диван, с лицето нагоре;
 • седнал на стол;
 • с функционални тестове (приемане на нитроглицерин, промяна на положението на тялото, преместване на главата, дълбоко вдишване или задържане на дъха, лека физическа активност).

Същността на метода е да изпраща електрически сигнали към мозъка, които отчитат състоянието на кръвоносните съдове, когато са пълни с кръв..

Процедурата REG се състои от няколко етапа:

 1. На главата на пациента са фиксирани специални сензори, предварително смазани с гелообразна течност или контактна паста. Електродите са фиксирани с гумена лента, която следва обиколката на главата и е разположена в центъра на челото, над ушите и по тилната зона.
 2. Специалистът включва апарата и започва подаването на електрически импулси към мозъка. Данните се показват на монитор или на хартиен носител.
 3. При необходимост могат да се проведат функционални (упражнения) и фармакологични (прилагане на лекарства, които разширяват кръвоносните съдове) тестове, след което REG се записва отново.

Специалните сензори получават информация за състоянието на кръвоносните съдове

Всички съдови басейни имат различно съпротивление, поради което местоположението на електродите зависи от конкретната зона на изследването на главата:

 • външна каротидна артерия - плочите са фиксирани над сводовете на веждите и пред ухото;
 • вътрешна каротидна артерия - мостът на носа и областта зад ухото;
 • басейни на гръбначни артерии - електродите са инсталирани зад ушите и на тила.

Що се отнася до допълнителни манипулации под формата на функционални тестове, те са необходими в случай, когато има съмнения за аномалии в мозъчния кръвоток при цервикална остеохондроза (на монитора се появява венозна вълна) или ортостатична хипотония (амплитудата на REG намалява).

Фармакологичните процедури се използват, когато е необходимо да се установи ефектът от сърдечната работа върху функционирането на мозъчните съдове. Този подход предполага въвеждането в тялото на пациента на съдоразширяващи лекарства (нитроглицерин, папаверин, аминофилин), след което се извършва повторно изследване с реограф.

Съпротивлението на артериите и вените по време на изследването се предава под формата на графичен чертеж, който се подава на хартия. Само специалист в тази област знае как правилно да декодира данните на реографа..

Каква е разликата между REG и EEG?


Всеки от методите има своя собствена стойност за идентифициране на определени патологии.

И двата метода за изследване включват нанасяне на електроди върху повърхността на главата. Разликата между тях обаче е, че реоенцефалографията (REG) показва промени в кръвоносните съдове на мозъка, а електроенцефалографията (ЕЕГ) дава възможност да се открият отклонения във функционирането на невроните.

Въпреки факта, че в момента съществуват по-усъвършенствани методи за изследване на мозъчните съдове, използването на реоенцефалография все още е актуално. Бързото получаване на необходимата информация, наличността, простотата на метода, безвредността го правят най-оптималния в много клинични случаи.

Декодиране на резултатите от REG

Въз основа на резултатите от реоенцефалографията специалистът определя вида на поведението на съда чрез вълни REG и прави предварителна диагноза.

Таблица "Патологични състояния на кръвоносните съдове"

Видове вълни REG (съдово състояние)Декодиране
Хипертоничен типНалице е висока хипертоничност на съдовите стени, които са отговорни за транспорта на кръвта до мозъка. Има затруднения във венозния отток, повишено периферно съдово съпротивление във всички басейни
Диастоничен типТонът на основните артерии е понижен. Периферното съдово съпротивление във всички области на лявата и дясната вътрешна каротидна артерия е намалено, докато в областта на гръбначната (дясната) артерия остава нормално. Намаляване на обемното импулсно пълнене на кръв. Всичко това означава, че венозният отток е много труден.
Ангиоспатичен типНамаляване на налягането в съдовете на мозъка, което се характеризира с умерено или рязко намаляване на кръвоснабдяването на артериите от лявата или дясната страна на мозъка. Тонусът на съдовите стени остава нормален

Важно! Видовете мозъчни хемодинамични нарушения не са окончателна диагноза. За да потвърди установените отклонения, лекарят може да предпише допълнителни изследвания (лабораторни и инструментални).

Как да дешифрирам резултатите

При оценка на резултатите от изследването трябва да се вземе предвид възрастта на пациента. Това се дължи на факта, че стените на кръвоносните съдове губят еластичност с годините, стават по-крехки, реагират по различен начин на различни стимули.

Производителността на REG показва графични колебания на вълните. Взети са предвид следните показатели:

 • възходящи (анакроти) и низходящи (катакроти) вълнови линии;
 • инцизурен завой (средна част на вълна нагоре);
 • дикротична колючка.

Специалистът чете резултатите от диагностиката, като взема предвид редовността на вълните, външния вид и закръгляването на върха, както и местоположението на зъба и разреза.

Скоростта на трептене на вълната, показана на екрана при възрастни, се различава от проявите на допустими показатели при дете.

Реоенцефалографското изследване дава възможност да се класифицира състоянието на съдовете според три вида на тяхното поведение:

 1. Дистоничен. Характеризира се с чести прояви на промени в съдовия тонус. Хипотонията е по-честа при запушване на изтичането на венозна кръв и ниско пълнене на пулс.
 2. Ангиодистоник. Характеристиките му са подобни на тези от предишния тип. Разликата е, че причината за нарушаването на тонуса е дефект в съдовата стена.
 3. Хипертоничен тип съгласно REG. Той се различава значително от видовете, описани по-горе. Съдовият тонус е значително повишен. Венозният отток е нарушен.

Не трябва да се опитвате сами да декодирате резултатите от анкетата. По-добре е да го оставите на квалифицирани лекари, които ще го направят професионално и ще установят точна диагноза.

Противопоказания за изследването

Изследването на главата с реоенцефалография е най-безопасният и безболезнен метод за пациента..

REG няма преки противопоказания, но има няколко ограничения за неговото поведение:

 • увреждане на кожата (драскотини, ожулвания, обриви, ерозивни прояви) в местата, където трябва да бъдат прикрепени електродите;
 • наличие на заболявания на епидермиса на главата и косата при човек (бактериални инфекции, гъбични инфекции, наличие на въшки и гниди).

Не провеждайте преглед на REG, ако има гъбични лезии на главата

Не се препоръчва да се извършва такава процедура и хора, които категорично я отказват. Стресът и безпокойството все още ще изкривят резултатите от изследванията.

Реоенцефалография за деца

Какво представлява прегледът REG за деца? Смята се, че този диагностичен метод е психологически по-предпочитан за млади пациенти от томографията. Много по-лесно е да бъдеш с родителите си за 10 минути, отколкото да се озовеш сам в огромен апарат. Родителите обаче трябва да обяснят на детето, че ще трябва да седят много спокойно, да не говорят и в същото време да не отварят очите си. Ако детето е неспокойно, емоционално, процедурата може да бъде отменена, тъй като получените данни ще бъдат значително изкривени.

REG на съдовете на главата: кога да се направи изследването и как да се дешифрира?

© Автор: З. Нели Владимировна, лекар от първа квалификационна категория, специално за SosudInfo.ru (за авторите)

Всички знаят, че централната нервна система регулира всички процеси в тялото, както и че всички нейни клетки също се нуждаят от дишане и хранителни вещества, които ще идват през магистралите на кръвоносните съдове. Качеството на живот пряко зависи от качеството на кръвоснабдяването, като се вземат предвид функциите и задачите, възложени на нашата глава. Пътят на кръвта, пренасяща "храна", трябва да бъде гладък и да отговаря само на "зелената светлина". И ако в някаква област има препятствие под формата на стесняване на плавателния съд, запушване или рязко прекъсване на "пътя", тогава идентифицирането на причината трябва да бъде незабавно и надеждно. В този случай, REG на мозъчните съдове ще бъде първата стъпка в изучаването на проблема..

Кораби, водещи до "центъра"

Когато съдовете на нашето тяло са гладки и еластични, когато сърцето равномерно и ефективно осигурява кръвообращението, което подхранва тъканите и отнема ненужните вещества, ние сме спокойни и дори не забелязваме тези процеси. Въпреки това, под въздействието на различни фактори, съдовете може да не издържат и да се „влошат“. Те не могат да се адаптират към температурните колебания и промените в атмосферното налягане, те губят способността лесно да преминават от една климатична зона в друга. Съдовете губят своите "умения" за бърза реакция на външни дразнители, така че всяко вълнение или стрес може да доведе до съдова катастрофа, която може да бъде предотвратена чрез реоенцефалография на мозъчни съдове, взета своевременно. Причините, водещи до нарушен кръвен поток, са както следва:

 • Стесняването на съдовия лумен в резултат на отлагането на холестеролни плаки нарушава неговата еластичност, развивайки атеросклеротичен процес. Това често води до инфаркт на миокарда или инсулт;
 • Повишеното образуване на кръвни съсиреци може да доведе до отделяне на последните, миграция през кръвния поток и затваряне на лумена на съда (исхемичен инсулт).
 • Травматичните мозъчни наранявания, претърпени по-рано и, ако успешно приключат, могат да доведат до повишаване на вътречерепното налягане, което също ще се изрази като проява на нарушения на кръвообращението.

REG на мозъка може да определи наличието или отсъствието на субдурален хематом в резултат на черепно-мозъчна травма. Кръвоизливът, образуван в мозъчните тъкани, естествено ще възпрепятства нормалния кръвен поток.

Ако не избягате далеч напред, но проведете проучване, когато симптоматиката не е изразена и създава дискомфорт от отделен случай, тогава REG на мозъка не само ще определи състоянието на съдовете, но и ще помогне да се изберат тактики за предотвратяване на сериозни последици, които застрашават човешкия живот.

В допълнение, REG показва не само качеството на притока на кръв през главните съдове, но в същото време задължително ще оцени съпътстващата циркулация (когато притокът на кръв през главните съдове е затруднен и е насочен „байпас“).

REG и "леки" заболявания

Има състояния, които, макар и да не са фатални, не дават нормален живот. Тук невроциркулаторната дистония присъства при много хора, следователно тя всъщност не се появява като болест, защото „те не умират от нея“. Или например мигрената (хемикрания), считана за прищявка на светските дами, благополучно е достигнала до наши дни и не оставя много жени на мира. Лекарствата за главоболие обикновено не помагат, освен ако лекарството не съдържа кофеин.

Считайки жената за абсолютно здрава (в края на краищата няма признаци на някакво заболяване), хората около нея често биват уволнявани. Да, и самата тя бавно започва да се смята за симулатор, осъзнавайки обаче дълбоко в душата си, че прегледът на главата няма да навреди. Междувременно непоносимите главоболия идват ежемесечно и са свързани с менструалния цикъл..

Предписаният и изпълнен РЕГ на главата решава проблема за броени минути, а използването на адекватни лекарства освобождава пациента от страха от месечните физиологични състояния. Но това е благоприятно протичане на болестта и има още...

Малко хора знаят, че мигрената не се счита за несериозна, защото не само жените се разболяват от нея, и то не само в млада възраст. Мъжете също понякога имат „късмет“ в това отношение. И болестта може да се прояви толкова много, че човек напълно губи работоспособността си и трябва да определи група с увреждания.

Как е анализът на работата на съдовете на главата?

Когато стане необходимо да се направи РЕГ, пациентите обикновено започват да се притесняват. Тук можете веднага да се успокоите - методът е неинвазивен и следователно безболезнен. Процедурата REG не уврежда тялото и може да се извърши дори в ранна детска възраст.

Изследването на главата на REG се извършва с помощта на 2-6-канален апарат - реограф. Разбира се, колкото повече канали има устройството, толкова по-голяма ще бъде обхванатата зона за изследване. За решаване на големи проблеми и записване на работата на няколко пула се използват полиреогреографи.

И така, стъпка по стъпка процедурата REG е както следва:

 1. Пациентът е поставен удобно на мек диван;
 2. На главата се нанасят метални пластини (електроди), които предварително се третират със специален гел, за да се предотврати дразненето на кожата;
 3. Електродите са прикрепени с гумена лента на местата, където се планира да се оцени състоянието на съдовете.
 4. Електродите се прилагат в зависимост от това коя част от мозъка е обект на изследването REG:
 5. Ако лекарят се интересува от басейна на вътрешната каротидна артерия, тогава електродите ще лежат върху носа и мастоидния процес;
 6. Ако става въпрос за външната сънна артерия, тогава плочите ще бъдат укрепени пред ушния канал и над веждата отвън (ход на темпоралната артерия);
 7. Оценката на работата на съдовете на басейна на гръбначните артерии включва налагане на електроди върху мастоидния (мастоидния) процес и тилните туберкули с едновременно записване на електрокардиограма.

При изследване на главата на REG пациентът се съветва да затвори очи, така че външните дразнители да не влияят на крайния резултат. Данните, получени от устройството, се записват на хартиена лента.

Получените резултати от REG, чието декодиране изисква допълнителни умения, се изпращат на лекар, преминал специално обучение в тази област. Пациентът обаче е много нетърпелив да разбере какво се случва в съдовете му и какво означава графиката на лентата, тъй като, както е направено REG, той вече има добра идея и дори може да успокои чакащите в коридора.

В някои случаи, за да се получи по-пълна информация за функцията на съдовете, се използват проби с лекарства, които засягат съдовата стена (нитроглицерин, кофеин, папаверин, аминофилин и др.)

Какво означават неразбираеми думи: REG декодиране

Когато лекарят започне да дешифрира REG, на първо място, той се интересува от възрастта на пациента, която трябва да се вземе предвид, за да се получи адекватна информация. Разбира се, нормите на състоянието на тонус и еластичност за млад и възрастен човек ще бъдат различни. Същността на REG е да регистрира вълни, които характеризират пълненето с кръв на определени части на мозъка и реакцията на кръвоносните съдове към пълненето на кръв..

Кратко описание на графичното представяне на вибрациите може да бъде представено по следния начин:

 • Линията на възходяща вълна (анакрот) рязко се стреми нагоре, върхът й е леко заоблен;
 • Спускането (катакрота) се спуска плавно;
 • Incisura, разположена в средната трета, последвана от малък дикротичен зъб, откъдето низходящият се спуска надолу и започва нова вълна.

За да дешифрира REG, лекарят обръща внимание:

 1. Редовни ли са вълните;
 2. Какво е върхът и как се закръглява;
 3. Как изглеждат компонентите (възходящ и низходящ);
 4. Определя местоположението на инцизура, дикротичен зъб и наличие на допълнителни вълни.

Норми на графики REG, в зависимост от възрастта

Резултати от изследването Доказателства за атеросклероза

Често срещани видове REG

След анализа на реоенцефалографския запис лекарят фиксира отклонението от нормата и прави заключение, което пациентът се стреми да прочете и интерпретира по-бързо. Резултатът от проучването е да се определи вида на съдовото поведение:

 • Дистоничният тип се характеризира с постоянна промяна в съдовия тонус, където хипотонията често преобладава с намалено пулсово пълнене, което може да бъде придружено от запушване на венозния отток;
 • Ангиодистоничният тип се различава малко от дистоничния. Също така се характеризира с нарушения на съдовия тонус поради дефект в структурата на съдовата стена, което води до намаляване на еластичността на кръвоносните съдове и затруднява кръвообращението в определен басейн;
 • Хипертоничният тип според REG е малко по-различен в това отношение, има трайно повишаване на тонуса на привеждащите съдове с възпрепятстван венозен изток.

Видовете REG не могат да бъдат класифицирани като отделни заболявания, тъй като те само придружават друга патология и служат като диагностично ръководство за нейното определяне.

Разлика на REG от други мозъчни изследвания

Често, когато се регистрират в медицински центрове за преглед на главата на REG, пациентите го бъркат с други изследвания, съдържащи думите "електро", "графи", "енцефало" в техните имена. Това е разбираемо, всички обозначения са сходни и хората, които са далеч от тази терминология, понякога са трудни за разбиране. Особено в това отношение отива електроенцефалографията (ЕЕГ).Точно и двамата изучават главата, като прилагат електроди и записват данни на хартиена лента за работата на определена област на главата. Разликата между REG и EEG се крие във факта, че първият изследва състоянието на кръвния поток, а вторият открива активността на невроните в определена част от мозъка.

ЕЕГ съдовете имат индиректен ефект, но дългосрочните нарушения на кръвообращението ще бъдат отразени в енцефалограмата. Повишената конвулсивна готовност или друг патологичен фокус върху ЕЕГ се открива добре, което служи за диагностициране на епилепсия и конвулсивни синдроми, свързани с травма и невроинфекция.

Къде, как и колко струва?

Несъмнено пациентът трябва да реши къде е по-добре да се подложи на РЕГ на мозъка, чиято цена варира от 1000 до 3500 рубли. Въпреки това е много желателно да се даде предимство на добре оборудвани специализирани центрове. Освен това присъствието на няколко специалисти от този профил ще помогне за колективното подреждане в трудни ситуации..

Цената на REG, в допълнение към нивото на клиниката и квалификацията на специалистите, може да зависи от необходимостта от функционални тестове и невъзможността да се проведе процедурата в институцията. Много клиники предоставят такава услуга и се прибират у дома, за да проведат изследвания. След това цената се увеличава до 10 000-12 000 рубли.

Тонът на съдовете от среден и малък калибър според хипертоничния тип

Първоначални прояви на мозъчно-съдова недостатъчност

Основните етиологични фактори при появата на NPNCM са

3. Вегетоваскуларна дистония.

1. Нарушение на нервната регулация на кръвоносните съдове;

2. Морфологични промени в екстра- и интракраниални съдове (стеноза и запушване);

3. Промени в биохимичните и физикохимичните свойства на кръвта: увеличаване на вискозитета, адхезията и агрегацията на кръвните клетки;

4. Нарушения на мозъчния метаболизъм; сърдечно заболяване.

С NPNCM на фона на вегето-съдова дистония, преобладаващото мнозинство от пациентите показват повишена раздразнителност, нестабилност на вниманието, отслабване на паметта и стесняване на обема на възприятие, а при някои пациенти и намаляване на скоростта на активност. Психичните разстройства са по-слабо изразени, отколкото при пациенти с атеросклероза. В най-ранните етапи на хипертонията са открити функционални мозъчни нарушения, провокирани от психоемоционално пренапрежение. Тези нарушения допринасят за развитието на хемодинамични промени, водещи до образуване на съдова патология на мозъка. NPNKM при хипертонични стадии I-II възникват на фона на вегетативни разстройства, емоционални промени от тревожен характер, патологична фиксация на емоциите. Често се отбелязват раздразнителност, плачливост, немотивирано чувство на страх, безпокойство.

При атеросклероза преобладават астеничните състояния. Най-честите оплаквания са обща слабост, апатия, бърза умора, нарушена памет, внимание, неспособност за концентрация, нестабилно настроение.

При вегетативно-съдова дистония най-често се откриват ангио-дистонични промени, синдром на регионална хипертония, кръвоносни съдове и нарушен венозен тонус. Централната и периферната хемодинамика не са засегнати значително.

Електроенцефалографията (ЕЕГ) отразява локализацията и степента на дисциркулаторни церебрални нарушения. При пациенти с NPNCM, като правило, се наблюдават дифузни, леки промени в ЕЕГ, намаляване на амплитудата и редовността на а-ритъма, обща дезорганизация на биопотенциалите и липса на доминиращ ритъм..

През последните години е доказано, че доплер ултразвукът (UDG) е от голямо значение при диагностицирането на съдови заболявания на мозъка. Диагностичната надеждност на този метод е добре обоснована чрез сравняване на резултатите от изследването с данните на церебралната ангиография. Доказано е, че е много ефективен при разпознаване на оклузивни лезии на основните съдове на главата, тяхната локализация, степента на стеноза, наличието и тежестта на колатералната циркулация. Въвеждането на компютърни технологии в обработката на доплер сонограми значително разшири диагностичните възможности на метода и точността на получените резултати се увеличи. По този начин беше възможно да се получат редица количествени спектрални характеристики на доплеровия сигнал, корелиращи с определени клинични състояния, и да се разработи техника за изобразяване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия. В този случай стеноза и запушване на кръвоносните съдове се откриват в 90% от случаите, което е важно за решаването на въпроса с ангиографията и избора на тактика на лечение.

Пациентите с PNCM имат висока честота на лезии на големите съдове на главата и свързаните с тях хемодинамични промени.

В момента за изследване на пациенти с цереброваскуларна патология се използва транскраниална UDG, което дава възможност да се прецени състоянието на вътречерепните съдове..

Влошаването на хемодинамиката в резултат на сърдечна дисфункция играе важна роля в патогенезата на цереброваскуларната недостатъчност, особено при ремитиращ курс. Тесни мозъчно-сърдечни взаимоотношения се откриват още в ранните етапи на формиране на съдови заболявания. Наблюдава се значително увеличаване на броя на случаите на левокамерна хипертрофия и коронарна болест на сърцето при пациенти с NPNCM с AH и атеросклероза..

Офталмологичният преглед е един от най-важните при диагностиката на хипертонията и определянето на стадия на заболяването. Необходими са многократни изследвания на фундуса, за да се оцени динамиката на процеса и ефективността на лечението. Очните симптоми често предшестват други прояви на основното съдово заболяване и дори повишаване на кръвното налягане.

При хипертонията най-ранните прояви на патология на съдовете на очното дъно са функционална тонична контракция на артериолите на ретината и тяхната склонност към спастични реакции. Увеличаването на площта на сляпото петно ​​показва влошаване в хода на хипертонията..

При пациенти с начални стадии на церебрална атеросклероза комплекс от офталмологични изследвания ни позволява да идентифицираме най-типичните форми на промени в очните съдове. Най-често те имат плавен ход на артериите, стесняване и неравен калибър, патологично артериовенозно пресичане.

Рентгенови методи за изследване.

Компютърна томография на мозъка. Малки исхемични огнища на мозъчно увреждане могат да бъдат открити при някои пациенти с NPNCM.

При пациенти с NPNCM с атеросклероза е установено намаляване на нивото на Т-лимфоцитите и увеличаване на индекса на съотношението на имунорегулаторните клетки, което показва намаляване на супресорната функция на Т-лимфоцитите. Тези промени допринасят за развитието на автоимунни реакции. Положителните резултати от реакцията на потискане на адхезията на левкоцитите, потвърждаващи тяхната сенсибилизация към мозъчни антигени, са значително по-чести при пациенти с PNCM с атеросклероза и хипертония, отколкото при лица без цереброваскуларна патология, което показва развитието на автоимунни реакции. Отбелязана е връзката между сенсибилизацията на левкоцитите към мозъчните антигени и оплакванията на пациентите за намаляване на паметта и умствените показатели, което дава възможност да се прецени възможността за участието на автоимунни реакции в патогенезата на заболяването.

• Въздействие върху механизма на образуване на недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка,

• Ефекти върху мозъчния метаболизъм,

• Диференцирано индивидуално лечение в зависимост от клиничните симптоми на заболяването.

При пациенти с NPKM в ранните стадии на формиране на основното съдово заболяване понякога са достатъчни рационалната заетост, спазването на работа, почивка и хранене, спиране на тютюнопушенето и злоупотреба с алкохол и използването на средства, които повишават физиологичните защитни сили на организма, за да компенсират състоянието. При изразени форми на заболяването е необходима комплексна терапия с широкото използване на лекарства. Необходимо е да се проведе терапия, насочена към елиминиране на огнища на инфекция: одонтогенни; хроничен тонзилит, синузит, пневмония, холецистит и др. Пациентите с диабет трябва да получат адекватно антидиабетно лечение.

Терапията се извършва в съответствие с принципите на разделяне на вегетативните разстройства по симпатикотонични и ваготонични прояви.

Не увеличавайте многократно дозата на първоначално ефективното лекарство, ако то престане да контролира надеждно нивото на кръвното налягане. Ако предписаното лекарство е неефективно, то трябва да бъде заменено. По-добре е да добавите малки дози от друг антихипертензивен агент, отколкото да увеличите дозата на първия. Ефективността на лечението се увеличава при използване на следните комбинации от лекарства:

• Диуретик в комбинация с бета-блокер, алфа-блокер или АСЕ инхибитор.

• Бета-блокер в комбинация с алфа-блокер или калциев антагонист от дихидропиридиновата серия.

• АСЕ инхибитор в комбинация с калциев антагонист. За да се постигне максимален резултат, в някои случаи е необходимо да се използва комбинация от не само две, но и три антихипертензивни лекарства..

След избора на терапия, пациентът се кани на прегледи, докато се постигне адекватно намаляване на кръвното налягане. Това ви позволява да се уверите, че кръвното налягане се поддържа на оптимално ниво и рисковите фактори са под контрол. Постепенното и внимателно намаляване на кръвното налягане значително намалява страничните ефекти и усложненията на антихипертензивната терапия.

За лечение на пациенти с атеросклероза е необходимо преди всичко да се установи високо ниво на серумен холестерол (CS) и да се вземат мерки за коригирането му..

За пациенти с нарушен венозен отток се предлага метод на трансцеребрална електрофореза на 5% разтвор на троксевазин. Комбинираното използване на електрофоретично и перорално приложение на стугерон и троксевазин прави възможно въздействието върху всички връзки на мозъчно-съдовата система: артериален тонус, микроциркулация и венозен изток.

При главоболие, вегетативни нарушения йодната електрофореза се използва по метода на нашийника, а при невротични състояния и хипостения - новокаинова електрофореза. Биполярна електрофореза на йод и новокаин се препоръчва при неврастеничен синдром, склонност към световъртеж, болка в сърцето. При нарушения на съня, повишена обща възбудимост, електрофореза на бром и йод, диазепам или магнезий по метода на Вермел се използва електрофореза. Електрофорезата на Даларгин има положителен ефект върху рефлексогенните зони C-4 - T-2 и T-8 - L-2.

Комплексът от лечение включва диетична терапия, активен двигателен режим, сутрешни хигиенни упражнения, физиотерапевтични упражнения, плуване в басейна и спортни игри. При излишно телесно тегло се извършва подводен душ масаж. При съпътстваща остеохондроза на шийните прешлени - масаж на яката.

Методите за рефлексология все повече се въвеждат в практическите здравни грижи: акупунктура, моксибуция, електроакупунктура, излагане на лазерно лъчение. В резултат на лечението с тези методи, при пациенти с NPNCM, общото състояние значително се подобрява, субективните разстройства намаляват или изчезват, има положителна динамика на показателите REG и EEG, което се обяснява с нормализиращия ефект на рефлексотерапията върху метаболитните процеси, повишаване на физическия и психически тонус и премахване на вегетативно-съдовите нарушения. При повишен тонус на мозъчните вени се препоръчва курс на микровълново облъчване (8-12 сеанса) за рефлексогенни зони и акупунктурни точки.

Хипербаричната оксигенация се счита за универсален компонент на патогенетичната терапия на съдови заболявания на нервната система, което дава възможност за постигане на стабилизиране на патологичния процес, съкращаване на времето за лечение и подобряване на прогнозата. В процеса на баротерапия се подобрява общото състояние на пациентите, сънят, паметта, намаляват явленията на астенизация, психоемоционални разстройства, главоболие, световъртеж, вегетативни разстройства.

Предложеният метод за тренировъчна терапия с интермитентна хипоксична експозиция: вдишване на въздушно-азотна смес, съдържаща 10% кислород.

Съдов тонус

Тонусът е напрежението, създадено от асинхронното свиване на ММС на средния слой на съдовата стена с автоматична.

Тонус компоненти:

 • базален тон,
 • хуморален,
 • централен (неврогенен).

Механизми за регулиране на съдовия тонус:

 1. Местни механизми, които осигуряват притока на кръв през отделни органи и тъкани, тоест контролират количеството на притока на кръв в определени региони.
 2. Централните механизми, регулиращи системната циркулация, са постоянството на кръвното налягане, IOC, BCC и др..

Местни механизми на регулиране

Принципът на местната регулация е да се осигури независимостта на кръвния поток в органите от промените в системната хемодинамика, тоест осигуряване на кръв в този регион в негови интереси.

Местните механизми за регулиране на тонуса на кръвоносните съдове включват:

 • миогенен,
 • метаболитни.

Миогенен механизъм:

 • миогенната авторегулация е характерна за съдовете на мозъка, бъбреците, сърцето, черния дроб, целиакия, т.е. региони, където е необходимо да се поддържа постоянен кръвен поток;
 • разтягането е адекватен стимул за MMC;
 • с повишаване на кръвното налягане (BP) -> разтягане на стените на съдовете -> намаляване на SMC на съдовете -> повишаване на съдовия тонус и запазване на предишния лумен -> притока на кръв в съдовете не се променя;
 • намаляването на кръвното налягане причинява намаляване на съдовия тонус поради отпускане на MMC: докато, въпреки намаляването на кръвното налягане, същият обем кръв продължава да навлиза в съдовете,
 • по този начин, количеството на базалния тонус се влияе от нивото на кръвното налягане.

Метаболитен механизъм:

 • метаболитни продукти, разширяващи кръвоносните съдове, увеличават притока на кръв в работните органи;
 • в резултат на недостатъчно снабдяване на региона с кислород и хранителни вещества, метаболитите се натрупват в тъканите и притока на кръв се увеличава поради разширяването на прекапилярите.

Съдовият тонус намалява с намаляване на налягането на кислорода и въглеродния диоксид, повишаване на H, C3H6O3 йони и температура - в резултат притокът на кръв в работните органи се увеличава пропорционално на тяхната активност.

Централни регулаторни механизми

 • нервен (рефлекс),
 • хуморален.

Нервни механизми

Вазомотор - вазомоторни нерви:

 • вазоконстриктори - вазоконстрикторни нерви,
 • вазодилататори - вазодилататорни нерви.

Вазоконстриктори

 1. Всички вазоконстриктори са симпатични адренергични нерви.
 2. Вазоконстрикторният ефект се проявява, когато норепинефрин (NA) действа върху α-адренергичните рецептори.
 3. Импулси за симпатикови вазоконстриктори непрекъснато се подават към съдовете от невроните на страничните рога на тораколумбалните сегменти на СМ с честота 1-3 импулса / s, поддържайки тонуса на покой.
 4. При честота повече от 3 имп / сек (от 3 до 15) - повишен тон.

Вазодилататори

 1. Парасимпатикови холинергични нерви:
   chorda tympani - барабанна струна - разширява съдовете на слюнчената жлеза на долната челюст;
 2. н. lingualis - езиков нерв - разширява съдовете на езика;
 3. н. glossopharingeus - глософарингеален - разширява съдовете на сливиците, задната третина на езика, паротидната слюнна жлеза;
 4. н. pelvicus - таз - разширява съдовете на същата област.
 5. Симпатикови нерви:
   холинергични, инервиращи съдове на скелетните мускули;
 6. адренергичен - вазоконстрикторният ефект възниква, когато HA действа върху β-адренергичните рецептори на съдовете на сърцето, мозъка и белите дробове.
 7. Гръбни коренни сензорни нерви - разширяват кожните съдове чрез аксонно-рефлексния механизъм (медиатор - AX).
 • вазодилатация на кожата се наблюдава при ухапване от насекоми, под въздействието на горчични мазилки, триене, надраскване на кожата;
 • кръвоносните съдове, които нямат специални вазодилататори, се разширяват поради намаляване на тонуса на вазоконстрикторите (например: в коремните органи).

Импулсите по вазомоторните нерви към съдовете постоянно отиват от вазомоторния център (VDC).

Основната локализация на вазомоторния център е в продълговатия мозък (Ovsyannikov, 1871).

Повишено обемно пулсово кръвонапълване на мозъчните съдове

Промени в мозъчните съдове на мозъка не са разкрити. Обемно пулсово пълнене на кръв според изоволемичния тип и в двата басейна с лек MPA в VBP (CA = 27% D> S). Нарушение на венозния отток 1 супена лъжица. При провеждане на тестове за опозиция комплексът на отбранителната промишленост запази

Това са признаци на нарушение на кръвоснабдяването на мозъка. В такива случаи ние определяме причината за разстройството и възстановяваме с комплексна системна терапия..

Нуждаем се от нашата системна диагностика, тъй като причината за увеличаването на кръвонапълването на кръвоносните съдове е неясна.

Да, можете да го изпратите на нашата поща [имейл защитен] ru

Кажете ми във вашия център с нашата диагноза, че можете да се подложите на преглед и възможно ли е да се лекувате?

Ние успешно лекуваме дисплазия на тазобедрените стави чрез възстановяване на кръвообращението. Наблюдава се момиче с хипоплазия на крака. Подобрени са формата и функцията на стъпалото. Разликата в дължината на краката не се увеличава. Имаше случай на реконструкция на лъчевата артерия и лъчевия нерв, които бяха трансектирани и завързани.

Лечението е безвредно и безболезнено. Задължителен резултат е подобряване на кръвообращението. Колко това ще е достатъчно за възстановяване на ръката, е трудно да се каже. Можете да изпратите снимка от резултатите от изследването на нашата поща.

Обаждане в пула Артерии: пулсовото кръвонапълване не се увеличава значително. Асиметрия на компютър във физически. допустимо граници. Тонът на артериалната мрежа е нормален. тонусът на артериолите и прекапилярите е умерено повишен. Венозният отток не е значително труден отдясно, умерено затруднен отляво. Периферното съдово съпротивление е нормално

Съветвам ви да намерите възможност за подобряване на кръвоснабдяването на главата..

- пулсовото кръвонапълване отляво е в нормални граници, отдясно е умерено намалено.

Коефициент на асиметрия 21,9%.

- тонусът на резистивните съдове е умерено повишен (вляво = 77, вдясно = 79%)

- тонусът на разпределителните артерии вляво е значително намален, вдясно в нормални граници.

Съотношение на асиметрия 23%.

-еластични свойства на артериите в нормални граници

-венозен отток в нормални граници.

-пулсовото кръвонапълване отляво е в нормални граници, отдясно е умерено намалено.

Коефициент на асиметрия 22,6%.

- тонусът на резистивните съдове е нормален

-тонусът на разпределителните артерии вляво е рязко намален (хипотония), вдясно е умерено намален.

Коефициент на асиметрия 21,7%.

Еластичните свойства на артериите са значително намалени

-венозен отток отляво, DSI 52%, отдясно 50%.

- намаляване на пулсовото пълнене на кръв в FM__R (с 14%) и ОМ (вляво с 26%, вдясно 41%)

Коефициент на асиметрия на оловото FM-28,5%, OM-38,7%.

-намаляване на тонуса на резистивни съдове в олово FM (вляво с 16%, вдясно с 14%), повишаване на тонуса на резистивни съдове в олово OM_R (с 15%).

Коефициент на асиметрия в отводи OM-10,5%.

- повишаване на тонуса на артериите в ОМ отвеждането (вляво с 20%, вдясно с 41%).

Коефициент на асиметрия 41,9%.

- улесняване на венозния отток в олово FM (вляво с 16%, вдясно с 13%), затруднение при венозния отток в олово OM_R (с 23%)

Оловен коефициент FM-17%, OM-29%.

- повишаване на тонуса на съпротивителните съдове в оловото на ОМ (вляво с 13%, вдясно с 28%)

- повишаване на тонуса на разпределителните артерии в оловото на ОМ (вляво с 26%, вдясно с 36%), намаляване на тонуса на артериите в разпределението в отвеждането FM_R (с 12%).

Коефициент на асиметрия в отвеждания FM-16,3%, OM-31,5%.

- възпрепятстване на венозния отток в оловото OM_R (с 37%) коефициент на асиметрия от 17,2%.

-повишаване на тонуса на съпротивителните съдове в оловото OM_R (с 18%)

- повишаване на тонуса на разпределителните артерии в оловен FM (вляво с 15%, вдясно с 12%) и OM_L (с 13%) асим. в FM-20%, OM-18,8%.

Трудност на венозния отток в оловото на ОМ (вляво с 25%, вдясно с 31%)

- намаляване на пулсовото пълнене на кръв във FM (отляво с 31%, отдясно с 16%) и ОМ (отляво с 53%, отдясно с 42%)

- повишаване на тонуса на съпротивителните съдове в оловото на ОМ (вляво с 13%, вдясно с 21%)

- повишаване на тона на разпределителните артерии в отвежданията FM_L (с 30%) и OM (вляво с 48%, вдясно с 40%)

- Улесняване на венозния отток в отвеждането FM_L (с 10%), ОМ (вляво с 21%, вдясно с 42%), коефициентът в ОМ 12,2%.

Съветвам ви да започнете да подобрявате мозъчната циркулация по спешност.

1) изобилие от мозъчни съдове в басейна на ICA от двете страни; 2) тонус на мозъчните съдове с тенденция към хипотония;

3) признаци на забавен венозен изток;

4) положителни ротационни тестове в басейна на лявата гръбначна артерия. Моля, дайте препоръки за лечение. Благодаря Ви предварително за отговора! Чао.

Има признаци на нарушено кръвоснабдяване на главата. REG не разкрива причината, поради което лекарят предписва лечение след цялостен анализ на състоянието на пациента. Ако във вашия град няма такива специалисти, трябва да получите препоръка от вашата поликлиника до регионалния или регионалния диагностичен център.

Само запис във фонов режим.

Пулсово обемно кръвонапълване се увеличава във всички басейни.

Тонусът на големите артерии е намален в басейна на гръбначните артерии, в нормални граници в басейна на вътрешните каротидни артерии.

Тонусът на средните и малките артерии е намален в басейна на дясната гръбначна артерия, в нормални граници във всички басейни вляво и отдясно на сънната артерия.

Периферно съдово съпротивление в нормални граници във всички басейни. Признаци на нормален венозен отток във всички басейни.

Завъртане на главата наляво

Обемен кръвен обем на пулса намалява във всички басейни.

Тонът на големите артерии се увеличава във всички басейни вляво, не се променя във всички басейни вдясно.

Тонусът на средните и малките артерии се повишава във всички басейни на дясната и лявата вътрешна каротидна артерия, не се променя в басейна на лявата гръбначна артерия.

Периферното съдово съпротивление не се е променило във всички басейни.

Във всички басейни на дясната и лявата вътрешна каротидна артерия има признаци на влошаване на венозния отток, в басейна на лявата гръбначна артерия изливът не се е променил.

Завъртане на главата надясно

Обемният импулсен кръвен поток намалява във всички басейни вдясно, не се променя във всички басейни вляво.

Тонът на големите артерии не се промени във всички басейни.

Тонът на средните и малките артерии се увеличава във всички басейни вдясно, не се променя във всички басейни вляво.

Периферното съдово съпротивление се повишава в басейна на вътрешните каротидни артерии, не се променя в басейна на гръбначните артерии.

Във всички басейни венозният отток не се е променил.

Моля, дешифрирайте, моля. Благодаря много предварително!

Как е анализът на работата на съдовете на главата?

Когато стане необходимо да се направи РЕГ, пациентите обикновено започват да се притесняват. Тук можете веднага да се успокоите - методът е неинвазивен и следователно безболезнен. Процедурата REG не уврежда тялото и може да се извърши дори в ранна детска възраст.

Изследването на главата на REG се извършва с помощта на 2-6-канален апарат - реограф. Разбира се, колкото повече канали има устройството, толкова по-голяма ще бъде обхванатата зона за изследване. За решаване на големи проблеми и записване на работата на няколко пула се използват полиреогреографи.

И така, стъпка по стъпка процедурата REG е както следва:

 1. Пациентът е поставен удобно на мек диван;
 2. На главата се нанасят метални пластини (електроди), които предварително се третират със специален гел, за да се предотврати дразненето на кожата;
 3. Електродите са прикрепени с гумена лента на местата, където се планира да се оцени състоянието на съдовете.
 4. Електродите се прилагат в зависимост от това коя част от мозъка е обект на изследването REG:
 5. Ако лекарят се интересува от басейна на вътрешната каротидна артерия, тогава електродите ще лежат върху носа и мастоидния процес;
 6. Ако става въпрос за външната сънна артерия, тогава плочите ще бъдат укрепени пред ушния канал и над веждата отвън (ход на темпоралната артерия);
 7. Оценката на работата на съдовете на басейна на гръбначните артерии включва налагане на електроди върху мастоидния (мастоидния) процес и тилните туберкули с едновременно записване на електрокардиограма.

При изследване на главата на REG пациентът се съветва да затвори очи, така че външните дразнители да не влияят на крайния резултат. Данните, получени от устройството, се записват на хартиена лента.

Получените резултати от REG, чието декодиране изисква допълнителни умения, се изпращат на лекар, преминал специално обучение в тази област. Пациентът обаче е много нетърпелив да разбере какво се случва в съдовете му и какво означава графиката на лентата, тъй като, както е направено REG, той вече има добра идея и дори може да успокои чакащите в коридора.

В някои случаи, за да се получи по-пълна информация за функцията на съдовете, се използват проби с лекарства, които засягат съдовата стена (нитроглицерин, кофеин, папаверин, аминофилин и др.)

Интернет портал за бърза помощ Медицински

На ден бяха добавени 24 въпроса, написани са 44 отговора, от които 10 отговора от 7 специалисти в 1 конференция.

Рейтинг на оплакванията

Кръвен тест1455 Бременност1368 Рак786 Анализ на урина644 Диабет590 Черен дроб533 Желязо529 Гастрит481 Кортизол474 Захарен диабет446 Психиатър445 Тумор432 Феритин418 Алергии403 Кръвна захар395 Тревожност388 Обрив387 Онкология379 Хепатит350364 Слуз

Рейтинг на наркотици

Парацетамол382 Eutirox202 L-Тироксин186 Дюфастон176 Прогестерон168 Мотилиум162 Глюкоза-E160 Глюкоза160 L-Ven155 Глицин150 Кофеин150 Адреналин148 Пантогам147 Церукал143 Цефтриаксон142 Мезатон Бензаза

Импулсно кръвонапълване на мозъка

Намерено (139 публикации)

... преминала REG, заключението е следното: Дистонични промени в мозъчните съдове на Главата
На мозъка
по хипертоничен тип. Обемен
PulseBloodFillingBrainBrain
в каротидния басейн според хиперволемичния тип, (лесно се отваря

.. Издържан изпит: REG и EEG. Заключение на REG: обемен импулс
Кръвно пълнене
намалено умерено във всички отдели. Тон. ЕЕГ: дифузни промени в BEA на кортикалните неврони
Мозък
, което показва нестабилност на кората, повишено дразнене на кората p. отворен

Здравейте, детето ми е на 16 години от 3 години го измъчва хълцане отначало хълцане вече 3 дни вече 10 дни, всеки месец има неврологични заболявания. Хълцането не отива дори по време на... отворено

19 септември 2012 г. / Анонимен

. към болницата не се е стигнало. диагнози; RCT малформация на главата
На мозъка
киста на прозрачна преграда, едностранна шизенцефалия. активност Косвени признаци на вътречерепна хипертония REG
Импулсно пълнене на кръв
в басейна на вътрешните каротидни артерии се увеличава. виж

. показа много лоши резултати. REG: Съраунд пулс
Кръвно пълнене
в интрабазиларната система и десния каротиден басейн.... Симетрия на пълнене на съдова кръв във всички басейни
Мозък
значително нарушен. Рентгеновото заключение на гръбначния стълб не е. отворен

. но не толкова често и толкова силно. Издържах изпитите: Реоенцефалограма - пулс
Кръвно пълнене
ГМ кораби в нормални граници, малко повече вдясно. Предписано ли ми е лечение? Защо беше достатъчно само за 1 месец? Имам ли нужда от ЯМР
Мозък
? отворен

. но не толкова често и толкова силно. Издържах изпитите: Реоенцефалограма - пулс
Кръвно пълнене
ГМ кораби в нормални граници, малко повече вдясно. Предписано ли ми е лечение? Защо беше достатъчно само за 1 месец? Имам ли нужда от ЯМР
Мозък
? отворен

Въпрос към невролог. Уважаеми докторе! Пиша ви със следния въпрос: НА ЖИВО В МАЛКИ ГРАД. НАШИТЕ ЛЕКАРИ ДОСТАВЯХА ДЕТЕТО МИ С ДИАГНОСТИКА-КЕРЕБРАСТЕНИЧНА

8 август 2012 г. / OLGA KORKINA...

. с главоболие, той често повръща. това разгледахме - КТ на главата
На мозъка
-АСИМЕТРИЯ НА СТРАННИ ВЕНТИЦИЛИ, ДАННИ ЗА. няма асиметрия на кръвния поток. обемни
Импулсно пълнене на кръв
съдове
Мозък
повишено периферно съдово съпротивление. виж

. намалено (RI = 0,114 OM); Occipito-mastoidal: Обемен пулс
Кръвно пълнене
значително намален (RI вляво = 0,080, вдясно = 0,075 Ohm). Направен е и ултразвук на артериалната система
Мозък
- Всичко е наред. Кажете ми каква може да бъде диагнозата. Аз отварям

. след chmt на 16.06.2012 имам натъртване на главата
На мозъка
умерена тежест, субарахноидален кръвоизлив и тилна фрактура. норма. Асиметрията на кръвонапълването е изразена. Олово OM наляво -
Импулсно пълнене на кръв
убежденията не се нарушават. тон на артериола и. отворен

Здравейте! Имам синина след chmt
На мозъка
умерена тежест, субарахноидален кръвоизлив и тилна фрактура. норма. Асиметрията на кръвонапълването е изразена. Олово OM наляво -
Импулсно пълнене на кръв
убежденията не се нарушават. тон на артериола и. отворен

Http: // doctorpb. ru / статии. php? article_id = 481

Http: // www. къща на здравето. ru / serdechno-sosudistya-2.html

Разлика на REG от други мозъчни изследвания

Често, когато се регистрират в медицински центрове за преглед на главата на REG, пациентите го бъркат с други изследвания, съдържащи думите "електро", "графи", "енцефало" в техните имена. Това е разбираемо, всички обозначения са сходни и хората, които са далеч от тази терминология, понякога са трудни за разбиране. Особено в това отношение отива електроенцефалографията (ЕЕГ).Точно и двамата изучават главата, като прилагат електроди и записват данни на хартиена лента за работата на определена област на главата. Разликата между REG и EEG се крие във факта, че първият изследва състоянието на кръвния поток, а вторият открива активността на невроните в определена част от мозъка.

Следваща Статия

RS типове